Algemene voorwaarden

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten, in euro’s tenzij anders vermeld.
 2. De aangeboden producten zijn onderworpen aan prijswijzigingen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 3. Cargift kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in teksten, afbeeldingen of andere informatie op haar website of in haar andere uitgaven.
 4. Cargift is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering als gevolg van overmacht.
 5. Betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is afgesproken. Bij overschrijding van deze termijn is cargift gerechtigd om rente in rekening te brengen.
 6. Klachten dienen binnen 14 dagen na levering te worden gemeld.
 7. Retourneren is alleen mogelijk na overleg en onder voorbehoud van goedkeuring door cargift.
 8. Op alle overeenkomsten tussen cargift en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 9. In geval van geschillen zullen partijen trachten een minnelijke schikking te treffen. Indien dit niet lukt, is de bevoegde rechter in Utrecht bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
 10. Door het plaatsen van een order gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
 11. Cargift behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen orders te weigeren of te annuleren.
 12. Indien de klant in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, of indien er sprake is van een aanmerkelijk risico op non-betaling, is cargift gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 13. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door cargift geleverde producten en diensten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien, berusten bij cargift of haar licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend een beperkt gebruiksrecht op deze rechten, en mag deze niet verder uitdragen, publiceren of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van cargift.
 14. "In het geval dat cargift toestemming heeft verkregen om een logo van een bepaald automerk te utiliseren, zal cargift niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele problemen die voortvloeien uit het gebruik van dit logo
 15. Aan unieke ontwerpen van promotionele artikelen zitten auteursrechten verbonden en deze mogen niet worden gebruikt om een aanvraag te doen bij een ander bedrijf.
 16. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door cargift. Wijzigingen zullen 30 dagen na publicatie op de website van cargift van kracht zijn.
 17. Gepersonaliseerde producten zijn producten die speciaal voor de klant zijn gemaakt op basis van een uniek ontwerp of specifieke wensen van de klant. Deze producten zijn niet bedoeld om te worden verkocht aan andere klanten en kunnen daarom niet worden geretourneerd of geruild voor een ander product.
 18. Als de klant het ontwerp van een gepersonaliseerd product heeft goedgekeurd, verliest hij/zij het recht om het product te retourneren. Het is daarom belangrijk dat de klant het ontwerp zorgvuldig beoordeelt voordat hij/zij het goedkeurt.
 19. Als het gepersonaliseerde product materiaal- of verwerkingsfouten bevat die niet aan het ontwerp van de klant te wijten zijn, kan de klant het product retourneren en zal het bedrijf het product vervangen of de aankoopsom terugbetalen.
 20. De klant dient een gepersonaliseerd product altijd zorgvuldig te behandelen en te gebruiken volgens de gebruiksinstructies. Als het product beschadigd raakt als gevolg van nalatigheid of verkeerd gebruik van de klant, vervalt het recht om het product te retourneren.
 21. De kleuren op het ontwerp zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken van het eind product, mogelijk komt dit door het scherm waarop je het ontwerp ziet.
 22. Logo’s dienen als vector aangeleverd te worden, dit zorgt voor betere drukkwaliteit. Als de klant dit niet heeft kunnen er kosten aan verbonden zijn om het bestand te vectorizeren
 23. De prijzen kunnen tijdens het kalenderjaar veranderen, dit zal wel duidelijk aangegeven worden door middel van een offerte.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons emailadres: info@cargift.nl

Neem contact met ons op

Error 404